UA-82216518-1

2017年06月08日

桁が違う

Xiāngchà xuánshū. Jiérán bùtóng
相差悬殊。截然不同

☆二人とも学者だが桁が違う。


liǎng rén suīrán dōu shì xuézhě, dànshì xiāngchà xuánshū.
两人虽然都是学者,但是相差悬殊。


CloudTip

人気ブログランキングへ


posted by Linushas at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) |

2017年06月07日

下衆の勘繰り

Húluàn cāiyí. Xiǎo rén zhī xīn
胡乱猜疑。小人之心

☆私が業者から賄賂をもらっているなどというのは下衆の勘繰りだ。

shuō wǒ jiēshòule gōngshāngyè zhě de huìlù, chún shǔ yǐ xiǎo rén zhī xīn dù jūnzǐ zhī fù húluàn cāiyí.
说我接受了工商业者的贿赂,纯属以小人之心度君子腹胡乱猜疑。


CloudTip

人気ブログランキングへ


posted by Linushas at 11:47| Comment(0) | TrackBack(0) |

けじめをつける

Qūbié. Qūfēn
区别。区分

☆祭りなどの年中行事で意識的に季節のけじめをつけてきた。

jiè huì děng yī nián lì xíng de huódòng, shǐ rénmen yǒuyìshí dìqū fēnle jìjié.
届会等一年例行的活动,使人们有意识地区分了季节。


CloudTip

人気ブログランキングへ


posted by Linushas at 11:39| Comment(0) | TrackBack(0) |

檄を飛ばす

Chuánxí. Hàozhào
传檄。号召


☆同窓生に檄を飛ばして、母校の廃校反対運動に立ち上がった。

hàozhào tóngchuāng huì de tóngxuémen kāizhǎn fǎnduì tíngbàn mǔxiào de yùndòng.
号召同窗会的同学们开展反对停办母校的运动。


CloudTip

人気ブログランキングへ


posted by Linushas at 11:36| Comment(0) | TrackBack(0) |

逆鱗に触れる

Fànshàng
犯上

☆うっかりしゃべったことで主任の逆鱗に触れた。

shuōhuà méi zhùyì màofànle zhǔrèn.
说话没注意冒犯了主任。


CloudTip

人気ブログランキングへ


posted by Linushas at 11:32| Comment(0) | TrackBack(0) |

怪我の功名

Jiǎoxìng
@侥幸

☆知っていたらやはり言いにくかったに違いないから知らなくて幸い、怪我の功名であった。

rúguǒ zhīdàole, yěshì bù hǎoshuō, suǒyǐ duōkuī bù zhīdào, zhēnshi jiǎoxìng.
如果知道了,也是不好说,所以多亏不知道,真是侥幸。

Yīnhuòdéfú
A因祸得福

☆遅刻したのが怪我の功名で、事故に遭わずに済んだ。

chí dào liǎo què yīnhuòdéfú, xìngmiǎn yùnàn.
迟到了却因祸得福,幸免遇难。


CloudTip

人気ブログランキングへ


posted by Linushas at 10:54| Comment(0) | TrackBack(0) |

2017年06月06日

毛色が変わった

Tèshū. Biéjùyīgé
特殊。别具一格

☆毛色の変わった作家

tèshū fēnggé de zuòjiā.
特殊风格的作家

☆その夕刊は毛色の変わった夕刊としてサラリーマンや学生たちに迎えられている。


Nà fèn wǎnbào yǐ tā de tèshū fēnggé shòudào xīnjīn shēnghuó zhě hé xuéshēngmen de xǐ'ài.
那份晚报以它的特殊风格受到薪金生活者和学生们的喜爱。


CloudTip

人気ブログランキングへ


posted by Linushas at 19:03| Comment(0) | TrackBack(0) |

敬して遠ざける

Jìng'éryuǎnzhī
敬而远之

☆あの男はうぬぼれが強すぎるため、みんなから敬して遠ざけられている。

yīnwèi tā guòyú àomàn, dàjiā dōu jìng'éryuǎnzhī.
因为它过于傲慢,大家都敬而远之。


CloudTip

人気ブログランキングへ


posted by Linushas at 18:55| Comment(0) | TrackBack(0) |

計算に入れる

Kǎolǜ jìnqù
考虑进去

☆旅行計画を立てるなら、天候を計算に入れないと失敗するよ。

zhìdìng lǚxíng jìhuà shí, rúguǒ bù kǎolǜ tiānqì dehuà, shì yào shībài de ya.
制定旅行计划时,如果不考虑天气的话,是要失败的呀。

CloudTip

人気ブログランキングへ


posted by Linushas at 11:26| Comment(0) | TrackBack(0) |

2017年06月05日

景気をつける

Tí jīngshén
提精神

☆一杯飲んで景気をつけよう。

hē bēi jiǔ tí tí jīngshén.
喝杯酒提提精神。


CloudTip

人気ブログランキングへ


posted by Linushas at 15:30| Comment(0) | TrackBack(0) |
ファン
最新コメント
引導を渡す by ブィ (04/06)
引導を渡す by たかし (03/19)
しんにゅうを掛ける by クロスケ (12/28)
気が張る by toriko (01/24)
気が晴れる by toriko (01/24)
検索
最新記事
タグクラウド
カテゴリーアーカイブ
(106)
(212)
(32)
(172)
(218)
(264)
(234)
(132)
(43)
(123)
(64)
(251)
(49)
(70)
(44)
(93)
(73)
(40)
(107)
(92)
プロフィール